Geschiedenis

In het jaar 1967 werden door kapelaan Ditterich en dhr. J. de Groot een eerste aanzet gegeven om te komen tot een oprichtingsbestuur, dat zou moeten leiden tot het oprichten van een gemengd zangkoor. Op 14 augustus kwam dit oprichtingsbestuur onder leiding van dhr. A. Goossens bij elkaar.
Er werd een voorlopig bestuur geformeerd met mevr. L. Smits, dhr F. Lemmers en dhr. F. Raemakers. De doelstelling was een prettig samenzingen, optredens verzorgen en de kerkzang stimuleren. De eerste ledenvergadering was op 28 augustus. Daarin werd de eerste voorzitter gekozen, namelijk dhr. F. Raemakers. De contributie werd vastgesteld op 1 gulden (€0,45) per maand. Op 4 september kozen de leden als naam “Con Amore”, hetgeen ‘met liefde’ betekent.
In de tijd dat ’t koor bestaat zijn er achtereenvolgens 6 voorzitters geweest, die een aantal jaren de hamer hebben gehanteerd. Dit waren dhr. F. Raemakers van 1967 tot 1970, dhr. F. Lemmers van 1970 tot 1976, dhr. P. Henkens van 1976 tot 1992, mevr. M. Baas van 1992 tot 2000, dhr. H. Aarts van 2000 tot 2003. dhr. Fr van Hulzen van 2003 tot 2008. Vanaf 2008 staat de vereniging onder leiding van mevr. M. Janssen. Als men deze langdurige perioden bekijkt, dan lijkt deze functie een geweldige uitdaging te zijn geweest. Koploper is duidelijk dhr. P. Henkens met zijn 16 jaren.
De ontwikkelingen binnen zijn voorzitterschap zijn natuurlijk enorm geweest. Het koor maakte zich steeds meer los uit de kerkelijke omarming en richtte zich steeds meer op wereldlijke muziek. Het ledental liep aanvankelijk op tot meer dan 50, maar is nadien teruggelopen tot 30. Nu ( april 2016 ) is het uitgegroeid tot 50 actieve leden.
Dat Henkens in deze periode enorme steun heeft gehad van dhr. L. Tullemans staat buiten kijf. Die hanteerde 22 jaren de secretarispen en demonstreerde zijn organisatietalent om uitwisselingen en concoursen op te zetten. In 1990 vond hij het welletjes en legde zijn functie neer.
Een vast “stekkie” heeft het koor niet gehad. Begonnen in zaal Seerden, werden achtereenvolgens het gidsenkwartier (nu Groene Kruisgebouw), de basisschool Oda, de kantine van FC Oda en het Don Boscohuis als repetitieruimte gebruikt. Momenteel worden de repetities gehouden in Het Kwintet, Ehrenstein 10, buurthuis van Boshoven.
De contributie is in de loop der jaren gestegen van 12 gulden ( €5,40) tot iets meer van €100 per jaar. De verdere inkomsten werden behaald uit donateursacties, waarbij als grote stimulator moet worden genoemd dhr. H. Frenken, en verder uit concoursen en uitwisselingen.
In haar bestaan heeft de vereniging 5 dirigenten gekend. De eerste en tevens mede-oprichter was dhr. J. van Dooren overleden in augustus 2010). Hij werd opgevolgd door dhr. B. Bennenbroek, die helaas vroegtijdig overleed. In zijn plaats verscheen dhr. J. Heesakkers, die echter om gezondheidsredenen ons koor na 3 jaar moest verlaten. Dhr. J. Swaanen volgde hem op. Sinds 1994 staat het koor onder leiding van mevr. S. Berghs. Uit het repertoire van kerkgezangen van de eerste jaren ontwikkelde zich langzamerhand een koor, dat haar horizon veel breder zag. Steeds meer ging men over tot klassieke werken, operettestukken en Nederlandse liederen. Ook bekende Engelse werken werden uitgekozen. Wereldlijke werken, Musicals, Gospels, moderne koormuziek en volksliederen kwamen in de map.
Veel concoursen werden bezocht. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan uitwisselingen met andere koren. Het ligt nog steeds in ons beleid om hieraan vast te houden.
Het ledental is steeds wisselend geweest. Het hoogtepunt was 54 leden, het dieptepunt 24 leden in 1991. Inmiddels is het aantal leden weer toegenomen tot 50 en dat betekent dat de vereniging weer flink in de lift zit.